Villkor

Senast uppdaterad 05/08/2019

Denna webbplats drivs och ägs av BetterNow Worldwide ApS ('BetterNow'). Denna webbplats är en insamlingsplattform för välgörenhetsorganisationer.

BetterNow WorldWide ApS är registrerad under CVR/SE nummer 34205566, med kontor registrerat på: Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 Köpenhamn K, Danmark. Som verksamhet styrs BetterNow WorldWide ApS av Dansk lag.

Dessa villkor gäller för betternow.org webbplatsen, alla underdomäner, eventuella widgets eller API integrationer vi erbjuder, och andra webbplatser vi äger eller driver, som innehåller en länk till detta dokument.

Dessa Villkor gäller för all användning av webbplatsen för alla besökare, insamlare, användare, välgörenhetsorganisationer eller givare (vänligen se definitionerna nedan).

Alla besök till eller användning av webbplatsen innebär godtagande av den senaste versionen av dessa Villkor. Från tid till annan uppdateras dessa villkor, så vänligen kontrollera Villkoren emellanåt för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

Varje enskild person som besöker Webbplatsen på vägnar av en verksamhet, organisation eller annan enhet, garanterar härigenom att denne har nödvändig behörighet för att kunna acceptera villkoren på vägnar av enheten.

1. Definitioner

Uttrycken som används i detta dokument ska förstås som följer:
  • "Oss", "vi" och "BetterNow" avser BetterNow Worldwide ApS.
  • “Webbplatsen", sidan eller våra "tjänster" avser webbplatsen betternow.org, alla underdomäner, eventuella widgets eller API integrationer som Vi erbjuder och alla andra webbplatser som vi äger eller driver, som innehåller en länk till detta dokument.
  • "Insamlare" avser en person eller organisation som skapar en sida i syfte att samla in pengar till en hjälporganisation.
  • "Välgörenhetsorganisation" avser en organisation som gynnas av bidraget/bidraget.
  • "Givare" avser en person eller organisation som donerar ett bidrag till en hjälporganisation genom en insamlingssida.
  • "Användare" och "du" avser en person som går in på webbplatsen.

2. Beskrivning av aktiviteter och tjänster som tillhandahålls

Vår tjänst är överföringen av donationer som samlats in till den välgörenhetsorganisation som valts av skaparen av insamlingssidan. För detta ändamål utvecklar vi och driver webbplatsen och alla relaterade tjänster.

- Skapande av en insamlingssida:

Vem som helst kan bli en Insamlare genom att skapa en insamlingssida för en valfri välgörenhetsorganisation. När du har valt en Välgörenhetsorganisation skapar du din personliga insamlingssida med text, bild/video, ett mål för hur mycket du vill samla in och ett datum då insamlingen avslutas. När du är klar delar Du din insamlingssida med ditt nätverk och de kan stödja din insamling med donationer som går till det projekt Du har valt att knyta din insamling till. Du kan alltid ändra text, bild/video, mål och slutdatum för din insamling.

- Donationer:
När Du ger ett Bidrag till en insamlingssida, skickas pengarna till den välgörenhetsorganisation som Insamlaren har valt och som visas på insamlingssidan.

Din donation till välgörenhet styrs av välgörenhetsinrättningens egna villkor. Alla donationer görs mellan dig och hjälporganisationen. BetterNow tillhandahåller bara möjligheten för dig att donera. BetterNow kan inte agera på egen hand och avgöra om en donation ska återbetalas eller inte. Endast välgörenhetsorganisationen du donerar till kan göra det.

Donationerna betalas direkt till välgörenhetsorganisationen och BetterNow har aldrig tillgång till de pengarna.

E-postmeddelandet som du får direkt efter att du har gett et bidrag ska ses som en bekräftelse. Du kan dessutom begära att få ett kvitto efter att du har donerat. Skicka en e-post till support@betternow.org om du vill ha ett kvitto. Skattekonsekvenserna av donationer till välgörenhet varierar från land till land, och som givare måste du själv kontakta behöriga myndigheter för vägledning i dessa frågor.

3. Användarmaterial

All kommunikation eller material som Du överför till denna webbplats eller till Oss, via e-post eller på annat sätt, oavsett orsak, kommer att behandlas som icke-konfidentiellt material som saknar äganderätt.

Du behåller alla rättigheter till sådana meddelanden eller sådant material, men Du ger Oss en icke-exklusiv, betald, evig och världsomspännande rätt att kopiera, distribuera, visa upp, publicera, översätta, anpassa, modifiera och på andra vis använda materialet. Du ger oss endast rättigheter till användning i kontexten välgörenhetens plattform och tillgörande tjänster, samt i annonsering för dessa. Det kan till exempel röra sig om skärmdumpar på din insamlingssida som används i fallstudier som gynnar vår tjänst och plattform. Du ger oss de rättigheterna oavsett i vilken form eller vilka medier det används.

Vänligen skicka inte konfidentiell information till Oss om Vi inte har kommit överens om det skriftligen.

Vidare garanterar Du att:

- Du äger det material och den information som Du har publicerat på eller via webbplatsen och tjänster eller på annat sätt har rätt att bevilja licensrättigheter på sådant sätt som anges i detta avsnitt.

- Publiceringen av ditt material och din information på eller via webbplatsen och tjänster inte kränker privaträtt, publicitetsrättigheter, upphovsrätt, avtalsrättigheter, moraliska rättigheter, immateriella rättigheter eller annan rättighet som tillhör annan person. Du förbinder dig att betala för alla royalties, avgifter och andra kostnader som uppstår på grund av innehåll som du har publicerat på eller via Webbplatsen.

Vi har inget ansvar för att kontrollera olämpligt innehåll eller beteende. Om vi vid någon tidpunkt väljer att kontrollera webbplatsen, har Vi ändå inget ansvar för innehållet och vi har ingen skyldighet att ändra eller ta bort olämpligt innehåll och har heller inget ansvar för användare som skickar sådant innehåll. Vi utfärdar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, om innehållet eller riktigheten och tillförlitligheten i den information som du skickar till andra användare.

Vi kan dessutom inte garantera identiteten hos användare som du kan samverka med när du använder webbplatsen. Vi kan dessutom inte garantera sanningen i den information som användarna lämnar om sig själva eller de relationer som de beskriver.

Eftersom personliga bedömningar varierar och individer ibland väljer att inte följa våra policys och regler, kan du utsättas för innehåll som du finner stötande eller obehagligt. Kontakta support på support@betternow.org om vill anmäla innehåll som du finner stötande.

4. Validering av välgörenhetsorganisationer

Vi accepterar endast välgörenhetsorganisationer som kan kontrolleras genom lokala myndigheter eller genom etablerade och trovärdiga opartiska organisationer. Vi har strikta regler kring vad en hjälporganisation är men det varierar från land till land. En fullständig beskrivning finns i vår https://se.betternow.org/charity-recognition-policy.

BetterNow har inga möjligheter att kontrollera organisationens faktiska användning av donationerna. Därför ska du bara samla in pengar och donera till en organisation som du litar på.

Om inget annat särskilt anges, stödjer BetterNow inte och har ingen anknytning till någon av de nämnda organisationerna som anges, beskrivs eller länkas till på BetterNows webbplats, och ger inga garantier överhuvudtaget när det gäller dessa organisationer.

5. Varumärke och Copyright

Namnet BetterNow, tillhörande logotyp och www.betternow.org ägs av BetterNow Worldwide ApS och får inte användas av andra utan godkännande från BetterNow Worldwide ApS.

Allt innehåll på www.betternow.org ägs av BetterNow Worldwide ApS och får inte användas eller kopieras av andra utan godkännande från BetterNow Worldwide ApS. Du får dock kopiera text om texten inte används i kommersiellt syfte.

Alla logotyper och bilder som laddas upp av en välgörenhetsorganisation ägs av välgörenhetsorganisationen. Du har som användare under inga omständigheter lov att använda eller kopiera innehållet utan tillstånd från Välgörenhetsorganisationen. Om Du vill använda innehåll som ägs av en välgörenhetsorganisation, måste du först få tillstånd av välgörenhetsorganisationen. För att starta denna process, mejla oss på support@betternow.org.

6. Upphovsrättsintrång

6.1 Vi respekterar andras immateriella rättigheter, och vi ber dig att göra detsamma. Om Du eller någon användare av denna webbplats anser att upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt har kränkts genom ett inlägg på denna webbplats, bör du eller användaren skicka ett meddelande till oss.

6.2 För att det ska fungera måste meddelandet innehålla:

- En fysisk eller elektronisk underskrift av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren till den rättighet som anses kränkt
- Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som påstås ha utsatts för intrång;
- Information så att vi kan kontakta den klagande parten, till exempel e-post, adress eller telefonnummer som vi kan nå personen genom
- Identifiering av det material som påstås göra intrång på rättigheten och som måste tas bort;
- Ett uttalande om att den klagande parten är i god tro om att användningen av materialet inte bemyndigats av upphovsrättsägaren, ombud eller gällande lag;
- Ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och, med straffansvar för mened, att den klagande parten är bemyndigad att agera på uppdrag av ägaren till den rättighet som anses kränkt.

Skicka meddelandet till: support@betternow.org

7. Förbjuden Aktivitet

7.1 Du samtycker till att agera på ett ansvarsfullt och lagligt sätt när Du använder Webbplatsen. Du måste följa alla gällande lagar och regler. Du får inte använda Tjänsten för något olagligt syfte, för att begå något brott enligt lagarna i den jurisdiktion från vilken åtkomst erhålls via Webbplatsen, eller på ett sätt som sannolikt kommer att skada någon annan person.

7.2 Du samtycker till att inte använda tjänsterna och webbplatsen till följande:

- Lägga in innehåll som innehåller våld eller stötande material eller som innehåller länkar till sexsidor;

- Publicera eller främja information som Du vet är falsk eller vilseledande eller främja olagliga aktiviteter eller uppträdanden som är smädliga, hotfulla, oanständiga, nedsättande eller ärekränkande;

- Publicera innehåll som kan vara kränkande, eller som främjar rasism, bigotteri, hat eller skada av något slag mot någon grupp eller individ; - Uppträda som en annan person eller organisation;

- Använda tjänsten för olagliga ändamål, kriminell eller skadegörande verksamhet, inklusive men inte begränsat till, barnpornografi, bedrägeri, handel med obscent material, trakasserier, förföljelse, skräppost (spam, spim), utskick av virus eller andra skadliga filer, upphovsrättsintrång, patentintrång eller stöld av affärshemligheter;

- Ladda upp, visa på webbplatsen, eller använda, i anslutning till Webbplatsen, material som på något sätt bryter mot upphovsrätt, andra immateriella rättigheter eller äganderätt hos en tredje part eller som annars kan leda till att Vi blir skyldiga att betala skadestånd till en tredje part;

- Ladda upp, publicera, e-posta eller på annat sätt tillhandahålla oönskad eller otillåten reklam, marknadsföring, skräppost, spam, kedjebrev, pyramidspel eller någon annan form av erbjudande;

- Anordna lotterier och andra spelaktiviteter om de strider mot gällande lokala lagar;

- Dölja ursprunget av kommunikation som sker genom denna webbplats;

- Störa eller avbryta tjänsten eller de servrar eller nätverk som är anslutna till denna Webbplats och/eller andra tjänster från denna webbplats, eller inte följa krav, rutiner, policys eller bestämmelser för nätverk anslutna till denna webbplats och/eller andra tjänster från oss;

Vi förbehåller oss rätten att undersöka och vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot någon som, enligt vår uppfattning, bryter mot detta villkor, inklusive utan begränsning, rapportera detta till lämplig brottsbekämpande myndighet.

7.3 Invånare i någon stat eller jurisdiktion där någon aspekt av webbplatsen eller tjänsterna är i konflikt med lokala lagar får inte använda webbplatsen och relaterade tjänster. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att våra tjänster uppfyller lokala lagar som vi faktiskt är medvetna om, men det är du som är ansvarig för att se till att du följer lokala lagar.

7.4 Barn. Denna webbplats är avsedd för allmänna användare av internet och riktar sig inte till barn på något sätt. Det är förbjudet för barn under 13 år att använda denna Webbplats.

8. Insamlarens användning av tjänsterna

8.1 Innehåll som publiceras av användarna

Genom att använda webbplatsen är användarna medvetna om att vi inte har något ansvar för det innehåll som användarna publicerar på webbplatsen. Användare är således ansvariga för det innehåll de lägger ut på Webbplatsen.

Det innehåll som publiceras av användarna får inte skada välgörenhetsorganisationernas och/eller BetterNows rykte. I de fall användarna skadar välgörenhetsorganisationernas och/eller BetterNows rykte, kommer de att hållas ansvariga för dessa skador och skall gottgöra BetterNow för eventuella förluster, sanktioner eller skador som är relaterade till det innehåll som användaren publicerade.

Allt innehåll som skadar BetterNows och/eller välgörenhetsorganisationernas rykte kommer att tas bort utan förvarning och ansvar.

8.2 Säkerhet och lösenord

Du är själv ansvarig för att ditt lösenord och konto hålls hemligt samt för alla uttalanden, handlingar och försummelser som sker genom användning av ditt lösenord och konto, inklusive skickad e-post och eventuella kostnader som uppstår.

Du måste därför vidta åtgärder för att säkerställa att andra inte får tillgång till ditt lösenord och konto. Våra anställda kommer aldrig att be dig uppge ditt lösenord.
Du får inte överlåta eller dela ditt konto med någon, och vi förbehåller oss rätten att omedelbart avsluta ditt konto i händelse av obehörig överlåtelse eller delning.

9. Avgifter

Välgörenhetsorganisationerna betalar en prenumerationsavgift och/eller en transaktionsomkostnad för användning av vår webbplats. Avgifter uppges på prissättningssidan .

10. Säkerhet i samband med gåvor

Kreditkortsuppgifter hanteras av våra leverantörer, som är bland de ledande leverantörerna av betalningar online i världen. Vår lösning uppfyller den högsta PCI-standarden och all kommunikation om pengar och kortdata krypteras.

11. Garantier och skulder

11.1 Du ansvarar själv för att, på egen bekostnad, tillhandahålla all utrustning som behövs för att använda tjänsterna, däribland en dator, ett modem och en internetanslutning.

11.2 Du förstår och accepterar att tillfälliga avbrott i tjänsterna kan förekomma och att detta inte är onormalt. Du förstår och accepterar också att Vi har inte har någon kontroll över nätverk hos tredje part som Du använder när du använder denna webbplats, och att förseningar och störningar i dessa nätverk är helt utanför vår kontroll.

11.3 BetterNows ersättningsansvar är begränsat till de tjänster som tillhandahålls av BetterNow. BetterNow kan inte hållas ansvarig för indirekta förluster eller skador som kan uppstå till följd av användningen av BetterNows tjänster och i synnerhet förluster relaterade till förväntad omsättning eller vinst, varumärkesvård, kunder, datautrustning eller programvara, rykte, goodwill eller andra tillgångar eller intressen i immaterialrätt.

11.4 Denna webbplats kan länka dig till andra webbplatser på internet eller på annat sätt innehålla hänvisningar till information, dokument, programvara, material och/eller tjänster som tillhandahålls av andra parter. Dessa webbplatser kan innehålla information eller material som vissa människor kan finna olämpligt eller stötande.

Dessa andra webbplatser och tredje parter är inte under vår kontroll, och vi ansvarar inte för riktigheten, respekten för upphovsrätt, lagligheten, anständigheten eller någon annan aspekt av innehållet på sådana webbplatser. Vi är inte heller ansvariga för fel eller brister i hänvisningar till andra parter eller deras produkter och tjänster. Sådana länkar eller referenser tillhandahålls endast som en bekvämlighet och innebär inget godkännande av, eller att vi har en relation till webbplatsen eller parten, eller någon garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd.

11.5 Vi kan inte hållas ansvarig för information, framställningar eller uttalanden som insamlare, givare, hjälporganisationer eller andra användare gör på webbplatsen.

11.6 BetterNow kan inte hållas ansvarigt gentemot någon insamlare, givare, välgörenhetsorganisation eller användare, med undantag för vad som anges i dessa villkor eller i annat skriftligt avtal.

11.7 Vi kommer att göra vårt bästa för att se till att registrerade välgörenhetsorganisationer följer lagarna i de länder där de har sitt säte. Trots det kan vi aldrig hållas ansvariga för trovärdigheten, karaktären eller integriteten hos välgörenhetsorganisationer som samlar in pengar genom våra tjänster.

11.8 BetterNow fungerar som en tjänsteleverantör och kan således inte hållas ansvariga för felaktig information som lämnas av välgörenhetsorganisationerna.

12. Övriga villkor

12.1 Delvis ogiltighet

Om en paragraf eller underparagraf i dessa Villkor är ogiltig eller omöjlig att verkställa, påverkar det inte giltigheten eller verkställigheten av övriga paragrafer eller underparagrafer i dessa Villkor, vilka skall förbli i full kraft och verkan.

12.2 Tillämplig lag

Dessa Villkor regleras av lagarna i Danmark.

12.3 Forumklausul

Om en tvist uppstår ur eller i anslutning till dessa Villkor, kommer den danska domstolen vara det enda behöriga organet som kan pröva målet.

12.4 Ändringar i villkoren

Vi förbehåller Oss rätten att ändra dessa användarvillkor från tid till annan utan föregående meddelande till dig. Alla ändringar träder i kraft omedelbart. Du bekräftar och accepterar att det är ditt ansvar att kontrollera denna webbplats och dessa användarvillkor med jämna mellanrum och att känna till eventuella ändringar. Din fortsatta användning av denna webbplats efter att sådana ändringar genomförts fungerar som en bekräftelse på att du accepterar de ändrade villkoren och samtycker till att följa och vara bunden av de ändrade användarvillkoren.

12.5 Uppsägning och Inaktivering

Du samtycker till att vi får, med eller utan orsak och/eller förvarning, säga upp ditt konto och din tillgång till webbplatsen omedelbart.

Utan begränsning av ovanstående, kommer följande leda till att du inte längre får använda Webbplatsen:

- Överträdelser eller brott mot dessa villkor eller andra införlivade avtal eller riktlinjer hos BetterNow;

- Begäran från behöriga myndigheter ;

- Begäran från dig;

- Oväntade tekniska problem;

- Långa perioder av inaktivitet;

Vidare godkänner du att alla uppsägningar ska ske efter vårt eget gottfinnande och att Vi inte är ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för uppsägning av ditt konto eller åtkomst till webbplatsen. Uppsägning av ditt konto kommer att omfatta inaktivering av eventuella insamlingssidor som är kopplade till kontot. Om orsakerna till att kontot avslutades har utretts, kan kontot och Insamlare som är kopplade till kontot återaktiveras.

En Insamlare har också rätt att när som helst inaktivera och / eller radera hennes/hans insamlingssida.